skip to Main Content

Publications in a scientific journal included in Journal Citation Reports (JCR)

 • Bartoli A., Ben Fradj N., Gałczyńska M., Jędrejek A.; Rozakis S., Shu K. Spatial Economic Modeling of the Waste-driven Agricultural Biogas in Lubelskie Region, Poland. Environmental and Climate Technologies 2020, 24, 545–559. doi.org/10.2478/rtuect-2020-0123
 • Ben Fradj N., Jayet P.A., Rozakis S., Georganta E., Jędrejek A. Contribution of agricultural systems to the bioeconomy in Poland: Integration of willow in the context of a stylised CAP diversification. Land use policy 2020, 99, 104797. doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.104797
 • Król-Badziak, A., Pishgar-Komleh, S. H., Rozakis, S., Księżak, J. 2021. Environmental and socio-economic performance of different tillage systems in maize grain production: Application of Life Cycle Assessment and Multi-Criteria Decision Making. Journal of Cleaner Production, 278, 123792. doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.123792
 • Lehmann, L., Borzęcka, M., Żyłowska, K., Pisanelli, A., Russo, G., & Ghaley, B. B. (2020). Environmental Impact Assessments of Integrated Food and Non-Food Production Systems in Italy and Denmark. Energies, 13(4), 849. doi.org/10.3390/en13040849
 • Lehmann, L.; Smith, J.; Westaway, S.; Pisanelli, A.; Russo, G.; Borek, R.; Sandor, M.; Gliga, A.; Smith, L.; Ghaley, B.B. 2020. Productivity and Economic Evaluation of Agroforestry Systems for Sustainable Production of Food and Non-Food Products. Sustainability, 12, 5429. doi.org/10.3390/su12135429
 • Mullender S., Sandor M., Pisanelli A., Kozyra J., Borek R., Ghaley BB., Adrain G., von Oppenkowski M., Roesler T., Salkanovic E., Smith J., Smith L. A delphi-style approach for developing an integrated food/non-food system sustainability assessment tool. Environmental Impact Assessment Review 84: 106415. doi.org/10.1016/j.eiar.2020.106415
 • Piniewski M., Marcinkowski P., O’Keeffe J., Szcześniak M., Nieróbca A. (35 pkt), Kozyra J. (35 pkt), Kundzewicz Z.W., Okruszko T. 2020: Model-based reconstruction and projections of soil moisture anomalies and crop losses in Poland. Theoretical and Applied Climatology. doi.org/10.1007/s00704-020-03106-6
 • Pishgar-Komleh S.H., Zylowski T. , Rozakis S., Kozyra J. 2020. ‘Efficiency under Different Methods for Incorporating Undesirable Outputs in an LCA+DEA Framework: A Case Study of Winter Wheat Production in Poland’. Journal of Environmental Management 260:110138. doi: 10.1016/j.jenvman.2020.110138.
 • Rosati, A., Borek, R., Canali, S. Agroforestry and organic agriculture. Agroforestry Systems. doi.org/10.1007/s10457-020-00559-6
 • Sefeedpari P., Pudelko R., Jędrejek A., Kozak M., Borzęcka M. To what extent is manure produced, distributed and potentially available for bioenergy? A step toward stimulating circular bio-economy in Poland. Energies 2020. doi.org/10.3390/en13236266
 • Shu K., Kozak M., Fradj NB, Zylowski T, Rozakis S. Simulation of sorghum introduction and its impacts on land use change—A case study on Lubelski region of Eastern Poland. GCB Bioenergy. 2020;12:252–274. doi.org/10.1111/gcbb.12669 Bioenergy, 12 (4), pp. 252-274

Publications in a scientific journal included in the list of the Ministry of Science and Higher Education, without an Impact Factor

 • Granoszewski W., Kowalczyk A., Ploch I., Rubinkiewicz J., Uścinowicz G., Woźnicka M., Kępińska-Kasprzak M., Limanówka D., Doktor R., Struzik P., Dubel A., Skotak K., Hajto M., Kozyra J., Pudełko R., Żyłowska K., Jędrejek A., Łopatka A., Jadczyszyn J., Nieróbca A., Doroszewski A., Barszczewska M. Rola instytutów badawczych we wsparciu działań adaptacyjnych do zmian klimatu. Przegląd Geologiczny, 2020, vol. 68, nr 1.25-44.
 • Jarosz Z., Faber A.: The possibilities to reduce ammonia emissions from agriculture – scenario for 2030 year. Annals PAAAE, 2020, XXII, 2: 41-48, DOI: 10.5604/01.3001.0014.2313.
 • Jędrejek A. Estimation of nitrous oxide emissions from agricultural soils in voivodeships in Poland. Annals PAAAE,2020, XXII, No. (4).
 • Król-Badziak, A., Kozyra, J. , Matyka, M. Efficiency of deep fertilizer placement in maize in terms of sustainable development criteria. Annals PAAAE 2020; XXII (4): 105-115. DOI: 10.5604/01.3001.0014.5768
 • Żyłowski T., Kozyra J., Environmental efficiency of root crop cultivation Annals PAAAE 2020; XXII (3): 208-217, DOI: 10.5604/01.3001.0014.3453

Other publications (in journals not included in the list of the Ministry of Science and Higher Education)

 • Borek R. Ocena potencjału instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej w ochronie wód i bioróźnorodności. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 3/2020.
 • Borek R. Ocena potencjału działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych w rolnictwie. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 4/2020.

Scientific monographs and academic coursebooks

 • Bedla D., A. Bogusz, M. Borzęcka, K. Chmielowski, E. Dacewicz, A. Gorczyca, M. Guzik, W. Halecki, K. Haraźna, K. Kokoszka, M. Kozak, A. Kozielec, M. Miśniakiewicz, J. Piecuch, M. Pink, R. Pudełko, J. Prajsnar, S. W. Przemieniecki, S. Skibiński, M. Sołtysik, J. Szarek, T. Witko, M. Wojnarowska, K. Żyłowska. Biogospodarka. Wybrane aspekty. 2020. Wyd. Difin. Warszawa
 • Borek R., Furdyna A., Makowska A., Perzyna J., Staniszewska M., Zwolińska J. Ekspertyza. Woda w rolnictwie. Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach. Ss. 188. Warszawa, 2020. ISBN 978-83-923070-6-8
 • Karaczun Z.M, Kozyra J. , 2020: Wpływ zmiany klimatu na bezpieczeństwo żywnościowe Polski. Wydawnictwo SGGW, ISBN 987-83-7583-875-6, ss.118

Chapters in scientific monographs and academic coursebooks

 • Borek R. Dobre praktyki zachowujące wodę w glebie. W: Borek R., Furdyna A., Makowska A., Perzyna J., Staniszewska M., Zwolińska J. Ekspertyza. Woda w rolnictwie. Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach. Ss. 188. Warszawa, 2020. ISBN 978-83-923070-6-8
 • Borek R., Furdyna A. Usługi ekosystemowe w ochronie wód słodkich. W: Borek R., Furdyna A., Makowska A., Perzyna J., Staniszewska M., Zwolińska J. Ekspertyza. Woda w rolnictwie. Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach. Ss. 188. Warszawa, 2020. ISBN 978-83-923070-6-8
 • Faber A., Jarosz Z.: Wpływ systemu uprawy roli na bezpośrednią emisję podtlenku azotu. Studia i Raporty IUNG-PIB, 2020, 62(16): 221-232.
 • Faber A., Jarosz Z.: Czy rolnictwo może być zero emisyjne pod względem gazów cieplarnianych? Studia i Raporty IUNG-PIB, 2020, 62(16): 233-242.
 • Faber A., Jarosz Z.: Wpływ systemu uprawy roli na wielkość emisji amoniaku. Studia i Raporty IUNG-PIB, 2020, 63(17): 39-49.
 • Faber A., Jarosz Z.: Wymywanie azotu w zmianowaniu rzepak – zboża ozime. Studia i Raporty IUNG-PIB, 2020, 63(17): 51-66.
 • Faber A., Jarosz Z.: Kalkulatory przydatne do wykonywania audytów klimatycznych w gospodarstwach rolnych. Studia i Raporty IUNG-PIB, 2020, 63(17): 199-211.

Non peer-reviewed publications

 • Borek R. Agroforestry as a profitable alternative for sustainable agriculture. “Polycultures and permaculture”. Proceedings of international research and practice conference. 01.02.2020, Kyiv, Ukraine.
 • Borek R. Combined production of apples and beef in Poland. https://euraf.isa.utl.pt/node/1615 Data publikacji: 26.08.2020.
 • Jędrejek A.:„Remote sensing of maize under different soil moisture conditions – Sentilel-1 case study”, XXXIX Międzynarodowa Konferencja Agrometeorologów I Klimatologów – Klimat, Środowisko, Gospodarka, Społeczeństwo, Kraków (on-line) 28-29.09.2020, materiały konferencyjne.

Publications in materials from national conferences and other with national scope of dissemination

 • Jędrejek A. „Analiza uwarunkowań sezonowej zmienności współczynnika rozpraszania wstecznego Sentinel-1 dla uprawy kukurydzy w warunkach suszy rolniczej”, II Ogólnopolska Konferencja – Środowisko przyrodnicze jako obszar badań, Poznań (on-line) 28.05.2020, materiały konferencyjne.
 • Kozak M. „Dynamika sukcesji naturalnej na gruntach odłogowanych w Polsce”, II Ogólnopolska Konferencja “Środowisko przyrodnicze jako obszar badań”, wideokonferencja, 28.05.2020 r. – organizowana przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. materiały konferencyjne
 • Kozyra J. (2020). Rolnictwo w zmieniającym się klimacie. Biuletyn Informacyjny MRiRW 6/2020. 15-21.

Recommendations, teaching materials and instructions for implementation and dissemination

 • Borek R. Praktyki oszczędzające wodę w glebie. Broszura. Materiały szkoleniowe dla doradców. Szkolenie „Ochrona i kształtowanie zasobów wodnych na obszarach użytkowanych rolniczo w świetle współczesnych wyzwań i potrzeb”. 24.09.2020.
 • Borek R. Praktyki agroekologiczne w ochronie wód, ograniczające straty azotu i fosforu. 2 strony. Materiały dla uczestników seminarium Polskiego Klubu Ekologicznego KM w Gliwicach w Mikołowie (w ramach projektu pt. „Ochrona wód powierzchniowych poprzez promocję zrównoważonych praktyk rolniczych”). 29.09.2020

Scientific and popular science publications

 • Bernacki Z., Borek R. Cenne zadrzewienia śródpolne. Farmer 04/2020.
 • Sułek A., Syp A. „Zarządzanie azotem i fosforem w gospodarstwie i jego wpływ na ekonomikę produkcji „Rozdział w opracowaniu broszury dotyczącej „Właściwego zarządzania składnikami nawozowymi i wdrażania zasad systemu Ecological Recycling Agriculture” na zlecenie Polskiego Klubu Ekologicznego Gliwice. Puławy, 1.04.2020. 8.
 • Syp A. „Nowe regulacje w sprawie nawozów – projekt NUTRIMAN”, Biuletyn Lubelskiej Izby Rolniczej Nr 4/2020
Back To Top