skip to Main Content

Publications in a scientific journal included in Journal Citation Reports (JCR)

 • Dale, V. H., Kline, K. L., Parish, E. S., Cowie, A. L., Emory, R., Malmsheimer, R. W., Brandão, M. (2017). Status and prospects for renewable energy using wood pellets from the southeastern United States. GCB Bioenergy, 9(8), 1296–1305. https://doi.org/10.1111/gcbb.12445
 • Yang, Y., Heijungs, R., & Brandão, M. (2017). Hybrid life cycle assessment (LCA) does not necessarily yield more accurate results than process-based LCA. Journal of Cleaner Production, 150, 237–242. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.03.006
 • Syp A., Faber A. 2017. Using different models to estimate N2O fluxes from maize cultivation in Poland. J. Environ. Stud. Vol. 26, No. 6 (2017), 2759-2766; DOI: 10.15244/pjoes/70926.
 • Pehme, S., Veromann, E., & Hamelin, L. (2017). Environmental performance of manure co-digestion with natural and cultivated grass – A consequential life cycle assessment. Journal of Cleaner Production, 162, 1135–1143. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.06.067
 • Syp A., Osuch D. 2017. Assessment of the greenhouse gas emissions from conventional farms based on Farm Accountancy Data Network. J. Environ. Stud. (w druku).
 • Mantziaris, S., Rozakis, S., Karanikolas, P. CAP implementation under memorandum of understanding bail-out conditionality: Impacts on business-oriented arable farms in Greece (2017) New Medit, 16 (4), pp. 12-23.

Publications in a scientific journal without an Impact Factor

 • Jarosz Z., Księżak J., Faber A. 2017. Ocena wielkości emisji gazów cieplarnianych systemów uprawy stosowanych w kukurydzy wykorzystywanej do produkcji bioetanolu. Roczniki Naukowe SERiA, 2017, XIX, z. 1: 60-65.
 • Jarosz Z., Faber A. Regionalne zróżnicowanie emisji podtlenku azotu z rolniczego użytkowania gleb. Roczniki Naukowe SERiA, 2017, XIX, z. 2: 83-88.
 • Jędrejek A., Jarosz Z. Potencjał biomasy rolniczej na cele energetyczne w województwie lubelskim. Roczniki Naukowe SERiA, 2017, XIX, z. 3: 98-103.
 • Jarosz Z. Potencjał energetyczny biomasy roślinnej i możliwości wykorzystania do celów energetycznych. Zeszyty Naukowe SGGW. Problemy Rolnictwa Światowego, 2017, 17 (XXXII), z. 2: 81-92.
 • Krasuska E., Faber A., Jarosz Z., Kaczyński R. Modeling soil organic carbon sequestration under crops for biofuels of Poland. Polish Journal of Agronomy, 2016, 27: 126-136.
 • Syp A. Emisje gazów cieplarnianych z rolnictwa w latach 1990-2014. Problemy Rolnictwa Światowego, Vol. 17 (XXXII), No. 2: 244-255;
 • Syp A., Żukiewicz A. 2017. Zmiany klimatu w ocenie rolników. Roczniki Naukowe SERiA, 19 (5): 197-203, doi: 10.5604/01.3001.0010.6236

Publications in other reviewed scientific journals

 • Borek. R.; Tujaka R. Innowacyjne systemy rolne dla rolnictwa dostosowanego do zmian klimatu. Studia i Raporty IUNG-PIB, Zeszyt 52(6): 83-98.
 • Sekutowski T., Karamon B., Borek R., Dostatny D. 2016. Wpływ czynników meteorologicznych na plon oraz na zawartość białka i tłuszczu w nasionach dwóch odmian soi. W: Aplikacyjne i teoretyczne problemy w przemyśle rolno-spożywczym – postęp naukowo-techniczny, Marek Tukiendorf, Katarzyna Szwedziak, Tomasz Łukasik, Dominika Matuszek (red.), 465: 277-287. Studia i Monografie PO, Wyd. OW PO Opole. ISBN 978-83-65235-42-8.
 • Yukhnovskyi V. Yu., Lobchenko G. O., Khodash A. M., Mosquera Losada M. R., Borek R. Aboveground biomass of common oak windbreaks in the central part of Ukraine. Scientific Bulletin of UNFU, 27(8).

Publication in peer-reviewed materials from international conferences that are included in a recognized, international database of publications

 • Syp A., Żukiewicz A. 2017. The environmental consequences of crop structure changes in Poland. Proceedings of the 2017 International Conference “ECONOMIC SCIENCE FOR RURAL DEVELOPMENT” No 44, Jelgava, LLU ESAF, 27-28 April 2017, pp. 292-298.

Scientific monographs and academic coursebooks

 Chapters in scientific monographs and academic coursebooks

 • Borek R.; Tujaka R. Innowacyjne systemy rolne dla rolnictwa dostosowanego do zmian klimatu. Studia i Raporty IUNG-PIB, Zeszyt 52(6): 83-98. ISBN 978-83-7562-262-1.
 • Brandão, M., Martin, M., Cowie, A., Hamelin, L. Zamagni, A. (2017). Consequential Life Cycle Assessment: What, How, and Why? In: Abraham, M.A. (Ed.), Encyclopedia of Sustainable Technologies. Elsevier, ISBN: 9780128046777, pp. 277–284.
 • Jarosz Z., Faber A. 2017. Zastosowanie modelu DNDC do szacowania emisji N2O –sposób na wzrost redukcji emisji gazów cieplarnianych, [w:] Walczak J., Krawczyk W. (red.): Wyznaczenie uzupełniających i nowych obszarów badawczych w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu w sektorze rolnictwa, ISBN: 978-83-7607-255-5, ss.68-91.
 • Jarosz Z., Faber A. Kierunki badań nad ograniczeniem emisji amoniaku z nawozów mineralnych, [w:] Walczak J., Krawczyk W.: Wyznaczenie uzupełniających i nowych obszarów badawczych w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu w sektorze rolnictwa, ISBN: 978-83-7607-255-5, ss.92-108.
 • Jarosz Z., Faber A. Szacowanie zmian w sekwestracji węgla w glebach w zależności od systemu uprawy, [w:] Walczak J., Krawczyk W. (red.): Aktualny stan problematyki ochrony środowiska i zmian klimatu w sektorze rolnictwa, ISBN: 978-83-7607-251-7, ss. 19-46.
 • Jarosz Z., Faber A. Kierunki badań realizowanych w latach 2010-2016 w zakresie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii pochodzenia rolniczego, [w:] Walczak J., Krawczyk W. (red.): Krajowe wyniki prac badawczych oraz działań szacowania oddziaływań w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu w sektorze rolnictwa, ISBN: 978-83-7607-247-0, ss. 74-93.
 • Jarosz Z., Faber A. 2017. Kierunki badań realizowanych w latach 2010-2015 nad redukcją emisji gazów cieplarnianych w produkcji surowców na cele paliwowe, [w:] Walczak J., Krawczyk W. (red.): Krajowe wyniki prac badawczych oraz działań szacowania oddziaływań w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu w sektorze rolnictwa, ISBN: 978-83-7607-247-0, ss. 94-117.
 • Jarosz Z., Faber A. Analiza przestrzennego zróżnicowania emisji podtlenku azotu z gruntów ornych w Polsce. Studia i Raporty IUNG-PIB, 52 (6), 57-68.
 • Faber A., Jarosz Z., Kopiński J.: Zastosowania modeli do weryfikacji wskaźników emisji amoniaku z mineralnych nawozów azotowych. Studia i Raporty IUNG-PIB, 2017, 52 (6), 9-18.
 • Faber A., Jarosz Z.: Prognoza ograniczenia emisji amoniaku z mineralnych nawozów azotowych na lata 2020 i 2030. Studia i Raporty IUNG-PIB, 2017, 52 (6), 19-28
 • Faber A., Jarosz Z.: Zastąpienie mineralnych nawozów azotowych nawozami naturalnymi lub organicznymi jako sposób na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia biopaliw płynnych. Studia i Raporty IUNG-PIB, 2017, 52 (6), 29-44.
 • Faber A., Jarosz Z.: Potencjały redukcji emisji gazów cieplarnianych w polskim rolnictwie w świetle literatury. Studia i Raporty IUNG-PIB, 2017, 52 (6), 45-56.
 • Kozyra J., Borek R., Matyka R., Wawer R., Pudełko R., Kozak A., Nieróbca A., Król A., Żyłowski T., Jadczyszyn T., Księżak J., Smagacz J., Jończyk K., Oleszek W., 2017: Praktyki rolnicze dla rolnictwa niskoemisyjnego dostosowanego do obserwowanych zmian klimatu w Polsce oceniane w projekcie LCAgri; [w:] Walczak J., Krawczyk W. (red.): Wyznaczenie uzupełniających i nowych obszarów badawczych w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu w sektorze rolnictwa, ISBN: 978-83-7607-255-5, ss. 28-47.
 • Kundzewicz Z.W., Kozyra J. 2017: Climate change impact on Polish agriculture [in]: W. Kundzewicz, Ø. Hov T. Okruszko (Eds.) Climate change impacts on different sectors of Poland, 158-171, ISBN 978-83-8104-735-7.
 • Piniewski M., Szcześniak M., Marcinkowski P., O’Keeffe J., Okruszko T., Nieróbca A., Kozyra J., Kundzewicz Z.W. 2017: Model-based projections of climate change impact on spring crops until 2050 [in]: W. Kundzewicz, Ø. Hov T. Okruszko (Eds.) Climate change impacts on different sectors of Poland, 172-186, Poznań 2017, ISBN 978-83-8104-735-7.
 • Wawer R., Kozyra J.,: Metody zwiększania „małej retencji” na terenach rolniczych. W: Wawer R., Kozyra J., (Ed.) 2017. Metody ochrony i racjonalnej gospodarki wodnej w rolnictwie i na obszarach wiejskich. FDPA, wyd. S-Sport, 7-17. ISBN 978-83-948924-0-1.
 • Kozyra J., Wawer R., 2017.: Rola agrotechniki w poprawie gospodarki wodnej w produkcji roślinnej. Wawer R., Kozyra J., (Ed.) 2017. Metody ochrony i racjonalnej gospodarki wodnej w rolnictwie i na obszarach wiejskich. FDPA, wyd. S-Sport, 17-25, ISBN 978-83-948924-0-1.
 • Król A., Wykorzystanie modelu FarmSAFE do podejmowania decyzji o sposobie użytkowania gruntów w gospodarstwie. Studia i Raporty IUNG-PIB, nr. 52(6), ISBN 978-83-7562-262-1, p. 99-118, 2017.
 • Syp A., Osuch D. 2017. Szacowanie emisji gazów cieplarnianych na podstawie danych FADN. Studia i Raporty IUNG-PIB, 52(6): 69-82.
 • Doroszewski A., Wróblewska E., Pudełko R., Żyłowska K., Koza P., Nieróbca A. „Krajowy system monitoringu suszy rolniczej jego podstawy metodyczne i możliwości wykorzystania”. W: Innowacyjne metody gospodarowania zasobami wody w rolnictwie. Praca zb. pod red. Dembka W., Kusia J., Wiatkowskiego M., Żurka G., CDR Brwinów 2016, s. 105-128, ISBN:978-83-88082-18-4, (s. 296).
 • Żyłowski T., Efektywność ekonomiczna i środowiskowa różnych systemów uprawy polowej, Studia i Raporty IUNG-PIB, 2017, 52(6).

Non peer-reviewed publications:

Publications in materials from international conferences and other with international scope of dissemination

 • Borek R. Agroforestry systems in Poland. The case study of silvopastoral systems as innovative and traditional knowledge-based way of farming in Poland on soils of low agricultural suitability. Wooded Rural Landscapes in Central and Eastern Europe – biodiversity, cultural legacy and conservation. International Scientific Conference, Rzeszów, 20-25.09.2017.
 • Borzęcki K., Kozak “The theoretical wood waste potential in EU” międzynarodowa konferencja “Wood- Science- Economy” Poznań, 16-17.10.2017.
 • Król A., Kozyra J., Żyłowski,, Księżak J., Liszewska, M. The impact of climate change on maize phenology in Poland under 10 different RCM scenarios. Book of Abstracts. MACSUR2017 Scientific Conference. Berlin, 22-24.05.2017, p. 95.
 • Nieróbca A., Kozyra J., Rejonizacja uprawy kukurydzy na kiszonkę w Polsce. Materiały konferencyjne . W: Kukurydza i sorgo – Produkcja, Wykorzystanie, Rynek [Dokument elektroniczny] : III Międzynarodowa Konferencja Naukowa, 10-12 maja 2017 r., Poznań-Dymaczewo Nowe. WY: Dane tekstowe w formacie pdf.  Poznań : [b.w.], 2017.
 • Księżak J., Józwicki T., Król A., Ocena wilgotności gleby w okresie wegetacji kukurydzy uprawianej w monokulturze i zmianowaniu. Mat.  Między. Konf.  Naukowa, KUKURYDZA & SORGO – Produkcja, Wykorzystanie, Rynek.  Poznań – Dymaczewo Nowe, 10-12.05.2017.

Publications in materials from national conferences and other with national scope of dissemination

 • Borzęcki K. “Rola odpadów drzewnych w biogospodarce Polski.” Ogólnopolska Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców “ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU W ROLNICTWIE” 14-15.09.2017.
 • Jędrejek A. „Zdjęcia radarowe w rolnictwie.” Materiały konferencyjne. Ogólnopolska Konferencję Doktorantów i Młodych Naukowców “ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU W ROLNICTWIE” na 25-lecie Studiów Doktoranckich w IUNG-PIB, 14-15.09.2017.
 • Kozak „Teledetekcja niskopułapowa” . Materiały konferencyjne. Ogólnopolska Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców “ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU W ROLNICTWIE” na 25-lecie Studiów Doktoranckich w IUNG-PIB, Puławy, 14-15.09.2017.
 • Żyłowski T., Król A., Kozyra J. System automatycznych pomiarów wymiany gazowej (N2O, CH4, CO2) między glebą a atmosferą w RZD Grabów. Materiały konferencyjne. XXXVIII Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów. Puławy, 18-20.09.2017.
 • Król A., Kozyra J., Żyłowski T., Liszewska M., Smagacz J. Wpływ prognozowanych zmian klimatu na fenologię pszenicy ozimej według dziesięciu Regionalnych Modeli Klimatu dla scenariuszy RCP4.5 i RCP 8.5. Materiały konferencyjne. Ogólnopolska Konferencję Doktorantów i Młodych Naukowców “ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU W ROLNICTWIE” na 25-lecie Studiów Doktoranckich w IUNG-PIB, Puławy, 14-15.09.2017.
 • Krzyszczak J., Baranowski P., Zubik M., Kazandjiev V., Georgieva V., Sławiński C., Siwek K., Kozyra J., Nieróbca A., Multifraktalne cechowanie zmian w dynamice klimatu Polski i Bułgarii XXXVIII   Ogólnopolski    Zjazd Agrometeorologów  i Klimatologów „Innowacje na rzecz adaptacji wobec zmian klimatu” Puławy, 18-20.09.2017, str.105, ISBN 978-83-7562-268-3.
 • Nieróbca A., Kozyra J., Wróblewska E.: Prawdopodobieństwo dojrzewania kukurydzy na ziarno w Polsce w latach 2010–2020. XXXVIII Ogólnopolski    Zjazd Agrometeorologów  i Klimatologów „Innowacje na rzecz adaptacji wobec zmian klimatu” Puławy, 18-20 Września 2017 str.88, ISBN 978-83-7562-268-3
 • Żukiewicz A., Gębka A., Syp A. Zmiany klimatu w ocenie rolników. Konferencja Adaptacja do zmian klimatu w rolnictwie. IUNG-PIB Puławy, 14-15.09.2017, Puławy.

Recommendations, teaching materials and instructions for implementation and dissemination

 • Borek R., Rozakis S. Bioeconomy Strategy and Common Agricultural Policy – does it work for farmers? Materiały dla studentów. Bioeconomy Summer School. SGGW, Warszawa, 29.08.2017.
 • Fabien Balaguer, Martijn Boosten, Robert Borek, Paul Burguess, William Considine, Judit Csikvari, David Grandgirard, Yousri Hannachi, Mareike Jäger, Mezzalira Giustino, Christopher David Morhart, Maria Rosa Mosquera Losada, Ralf Pecenka, Jabier Poza Llorente, María Eugenia Ramos-Font, Bert Reubens, Ulrich Schmutz, Matti Sepp, Daniel Zollner, Andrea Vityi. EIP-AGRI Focus Group Agroforestry: introducing woody vegetation into specialised crop and livestock systems. Final Report. EIP-AGRI Focus Group on Agroforestry. European Commission, Dec 2017. https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/focus-groups/agroforestry-introducing-woody-vegetation
 • Yousri Hannachi, Fabien Balaguer, Robert Borek, Paul Burguess, William Considine, Judit Csikvari, David Grandgirard, Ralf Pecenka, Jabier Poza Llorente, María Eugenia Ramos-Font, Matti Sepp, Andrea Vityi, Daniel Zollner. Minipaper 1: Organising added value of agroforestry. EIP-AGRI Focus Group on Agroforestry. European Commission, 26.04.2017. https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/focus-groups/agroforestry-introducing-woody-vegetation
 • Fabien Balaguer, Robert Borek, Paul Burgess, William Considine, David Grandgirard, Yousri Hannachi, Mareike Jäger, Christopher David Morhart, Maria Rosa Mosquera Losada, Javier Poza Llorente, María Eugenia Ramos-Font, Andrea Vityi, Daniel Zollner. Minipaper 2: Education in Agroforestry. EIP-AGRI Focus Group on Agroforestry. European Commission, 11.04.2017. https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/focus-groups/agroforestry-introducing-woody-vegetation
 • María Rosa Mosquera-Losada, Robert Borek, Fabien Balaguer, Giustino Mezzarila, María Eugenia Ramos-Font. Minipaper: Agroforestry as a mitigation and adaptation tool. EIP-AGRI Focus Group on Agroforestry. European Commission, 25.02.2017. https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/focus-groups/agroforestry-introducing-woody-vegetation
 • Faber A., Jarosz Z. Poradnik „Jak zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych w uprawie surowców przeznaczonych na cele produkcji biopaliw płynnych” IUNG-PIB, 2016, 1-30. ISBN-978-83-7562-220-1.

Scientific and popular science publications

 • Borek R. „First scientific seminar of the Polish Agroforestry Association”. Publikacja popularnonaukowa. Newsletter No. 22 Europejskiej Federacji Agroleśnictwa EURAF (marzec 2017), ISSN 2445-2556.
 • Borek R., Worms P. “SustainFARM Consortium meeting” Publikacja popularnonaukowa. Newsletter No. 23 Europejskiej Federacji Agroleśnictwa EURAF (maj 2017), ISSN 2445-2556.
 • Borek R. „WOODSCAPES Conference in Central and Eastern Europe” Publikacja popularnonaukowa. Newsletter No. 26 Europejskiej Federacji Agroleśnictwa EURAF (listopad 2017), ISSN 2445-2556.
 • Kozyra J. Biogospodarka jako strategiczne wyzwanie zrównoważonego rolnictwa. [w]:Nowoczesne i odpowiedzialne rolnictwo, Media Planet. Dostęp: http://www.nowoczesnerolnictwo.info/rolnictwo-zrownowazone/biogospodarka-jako-strategiczne-wyzwanie-zrownowazonego-rolnictwa
Back To Top