skip to Main Content

Publications in a scientific journal included in Journal Citation Reports (JCR)

 • Cowie, A., Ximenes, F., Berndes, G., Brandão, M., Lamers, P. and Marland, G., 2016. Policy institutions and forest carbon. Nature Climate Change, 6(9), pp.805-805.
 • Syp A., Faber A., Kozak M. Assessment of N2O emissions from rapeseed cultivation in Poland by various approaches. International Agrophysics., 30, 501-507.

Publications in a scientific journal without an Impact Factor 

 • Borek R. Znaczenie systemów rolno-leśnych i możliwości wsparcia ich rozwoju w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 1/2016, p.: 22-38.
 • Faber A., Jarosz Z., Kopiński J., Matyka M. 2016. The relationships between nitrogen use efficiency and nitrogen input in crop production in Poland. Polish Journal of Agronomy, 26.
 • Faber A., Jarosz Z., Jadczyszyn T. 2016. Nitrogen use efficiency of winter wheat on farms in Poland. Polish Journal of Agronomy, 26.
 • Faber A., Jarosz Z., Rutkowska A. 2016. Analysis of water and nitrogen use efficiency in winter wheat grown under mildly dry conditions. Polish Journal of Agronomy, 26 (w druku).
 • Jarosz Z. Potencjał techniczny słomy w Polsce i efekty środowiskowe jej alternatywnego wykorzystania. Roczniki Naukowe SERiA, 2016, XVIII, z. 1: 84-89.
 • Jarosz Z. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia biopaliw z uwzględnieniem pośrednich zmian użytkowania gruntów. Roczniki Naukowe SERiA, 2016, XVIII, z. 2: 123-129.
 • Jarosz Z., Faber A. Możliwości ograniczenia emisji rolniczych z uprawy kukurydzy przeznaczonej do produkcji bioetanolu”. Roczniki Naukowe SERiA, 2016, XVIII, z. 3: 120-126.
 • Jarosz Z., Faber A. Zmiany w rozwoju sektora biopaliw płynnych. Roczniki Naukowe SERiA, 2016, XVIII, z. 4: 110-116.
 • Jędrejek A., Jarosz Z. Regionalne możliwości produkcji biogazu rolniczego. Roczniki Naukowe SERiA, 2016, XVIII, z. 6.
 • Łopatka A., Miturski T., Pudełko R., Kozyra J., Koza P., Review of soil moisture and plant water stress models based on satellite thermal imagery, Polish Journal of Soil Science, Vol 49, No 1 (2016).
 • Pecio A., Jarosz Z. Long-term effects of soil management practices on selected indicators of chemical soil quality.. Acta Agrobotanica, 2016, 69(2): 1662 (18 stron).
 • Syp A., Faber A. 2016. Porównanie emisji N2O z uprawy pszenicy ozimej w Polsce przy wykorzystaniu metodologii IPCC (Tier 1) i modelu DNDC. Roczniki Naukowe SERiA, 18(1): 254-259.
 • Syp A., Faber A. Kozak M. 2016. Porównanie emisji N2O z uprawy pszenicy ozimej w Polsce przy wykorzystaniu metodologii IPCC poziom 1 i 2. Roczniki Naukowe SERiA, 18(2): 261-265.
 • Syp A., Gębka A. Żukiewicz A. 2016. Emisje N2O w gospodarstwie specjalizującym się w produkcji roślinnej. Roczniki Naukowe SERiA, 18(3): 328-332.
 • Syp A., Gębka A. 2016. Wpływ programu rolnośrodowiskowego na zadowolenie rolników z wykonywanej pracy. Roczniki Naukowe SERiA, 18(4)
 • Woch F., Jędrejek A. Evaluation of changes in rural areas under the selected measures of the European Union’s Common Agricultural Policy. Infrastructure and ecology of rural areas, w druku.

Publications in other reviewed scientific journals

 • Finnveden, G., Arushanyan, Y. and Brandão, M., 2016. Exergy as a Measure of Resource Use in Life Cycle Assessment and Other Sustainability Assessment Tools. Resources 2016, 5(3), 23; doi:10.3390/resources5030023

Publication in peer-reviewed materials from international conferences that are included in a recognized, international database of publications

 • Borek R. Agroforestry in Poland – the current state and policy perspectives. W: Gosme M. et al. (edit): 3rd European Agroforestry Conference. Montpellier, 23-25 May 2016. ISBN: 978-2-87614-717-1, p.: 440-442. Praca uwzględniona w bazie Web of Science.

Scientific monographs and academic coursebooks:

 • Gosme M., Amaral P., Borek R., Burgess P., Dupraz C., Dominguez N.F., Freese D., Gonzalez-Fernandez P., Gosme M., Hartel T., Lamersdorf N., Lawson G., Lojka B., Meziere D., Moreno G., Mosquera-Losada R., Palma J., Pantera A., Paris P., Pisanelli A., Plieninger T., Reubens B., Rois M., Rosati A., Smith J., Vityi A. 2016. 3rd European Agroforestry Conference. Celebrating 20 years of Agroforestry Research in Europe. Montpellier, 23-25 May 2016. ISBN: 978-2-87614-717-1, pp: 468.
 • Król A., 2016: Modelowanie wpływu wybranych praktyk rolniczych na stosunki wodne gleb. Studia i Raporty IUNG-PIB, nr 50(4), pt.”TECHNOLOGIE PRODUKCJI ROŚLINNEJ W WARUNKACH ZMIENIAJĄCEGO SIĘ KLIMATU”, ISBN 978-83-7562-237-9, p. 79-95.
 • Wawer R., Matyka M., Łopatka A., Kozyra J.: Systemy wspomagania decyzji w nawodnieniach upraw rolniczych. Monografia CDR Brwinów.
 • Żyłowski T., 2016: Czynniki wpływające na emisję podtlenku azotu z rolnictwa. Studia i Raporty IUNG-PIB, nr 50(4), pt. “TECHNOLOGIE PRODUKCJI ROŚLINNEJ W WARUNKACH ZMIENIAJĄCEGO SIĘ KLIMATU”, ISBN 978-83-7562-237-9, p. 97-119.

Non peer-reviewed publications:

Publications in materials from international conferences and other with international scope of dissemination

 • Borek R., Yukhnovskiy V., Kędziora A., Zajączkowski J., Kozyra J. Wpływ zadrzewień pasowych na mikroklimat pola: przegląd wieloletnich badań w Polsce i na Ukrainie. W: IX Sympozjum międzynarodowe nt. Klimat pola uprawnego. Meteorologia i klimatologia stosowana – teoria, praktyka, innowacyjność. 21-24 września 2016 r. Strony 21-24.
 • Borzęcka- Walker M., Pudełko R., Kozyra J., Żyłowska K., Oleszek W., Brandao M., 2016: New Strategies on BioEconomy in Poland. ORBIT 2016 Organic Resources and Biological Treatment. ISSN 978-960-93-8149-9, p. 139
 • Borzęcka-Walker M., Pudełko R., Lenz K., Kühner S., Ludewig K. Assessment of agricultural biomass potential as a feedstock for renew energy production. Organic Resources and Biological Treatment (ORBIT 2016)
 • Klaus L., Borzęcka-Walker M., Pudelko R., Kronberger G., Pitzer E., Kühner S., Ludewig K. Feasibility of biofuel production chains in Northern Germany and Eastern Poland. Materiały Konferencyjne. 06-European Biomass Conference and Exhibition (EUBCE 2016)
 • Król A., Kozyra J., Jóźwicki T., Borek R., Żyłowski T., Księżak J. Porównanie przebiegu wilgotności względnej gleby w uprawie orkowej i bezorkowej. IX . Sympozjum międzynarodowe nt. Klimat pola uprawnego. Meteorologia i klimatologia stosowana – teoria, praktyka, innowacyjność. 21-24 września 2016 r. Strona 47.
 • Pudełko R., Jędrejek A., Kozak M. Rating landscape values based on angular orientation of the aerial photography. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Biodiversity conservation on farmlands at crossroads”. 27-28.09.2016, Puławy, Poster and abstract in Book of Abstracts, 78.
 • Syp A. Economic efficiency of winter wheat farm cultivation in Poland, 3-4.10.2016, Ganja, Azerbaijan, Book of Abstract, 235-238.
 • Syp A., Gębka A., Żukiewicz A. Impact of the protein crops cultivation on landscape diversity. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Biodiversity conservation on farmlands at crossroads”. 27-28.09.2016, Puławy, Book of Abstracts, 78.
 • Syp A., Faber A., Kozak M. Assessment of N2O emissions from rapeseed cultivation in Poland by various approaches. Międzynarodowa Konferencja Naukowa “11th International Conference on Agrophysics Soil, Plant & Climate” , 25-28.09.2016, Lublin, Book of Abstracts, 190.
 • Syp A., Jędrejek A. N2O emissions from arable farm in Poland. Międzynarodowa Konferencja Naukowa. 11th International Conference on Agrophysics Soil, Plant & Climate” , 25-28.09.2016, Lublin, Poster and abstract in Book of Abstracts, 191.

Publications in materials from national conferences and other with national scope of dissemination

 • Nieróbca A., Kozyra J., Wróblewska E: Rejonizacja uprawy kukurydzy na kiszonkę w Polsce. Materiały konferencyjne XLVI Seminarium Zastosowań Matematyki Kobyla Góra 11-14 września 2016. ISBN 978-83-935067-4-3, s 45-50.

Scientific and popular science publications

 • Borek R. “Featured farm: „Juchowo farm”, North-Western Poland” Publikacja popularnonaukowa. Newsletter No. 20 Europejskiej Federacji Agroleśnictwa EURAF (listopad 2016), ISSN 2445-2556.
 • Kozyra J.: Warunki hydro-klimatyczne w Polsce oraz zasady prawne korzystania z wód rolnictwie. . Informator. Biuletyn Związku Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej. Wydanie specjalne, 2016.
 • Kozyra J., Borek R., Matyka M., Wawer R., Pudełko R., Kozak M., Oleszek W.: Praktyki rolnicze dla rolnictwa niskoemisyjnego. Agrolider, 2016, 3 (31) : 42-47
 • Wawer R., Kozyra J., Łopatka A., Marszał M., Araminowicz W.: Zarządzanie nawadnianiem w uprawach jagodowych z wykorzystaniem najnowszych technologii informatycznych. Informator. Biuletyn Związku Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej. Wydanie specjalne, 2016: 81-85.
 • Yukhnovskyi V.Y., Borek R. „Agroforestry News of Ukraine”. Publikacja popularnonaukowa. Newsletter No. 20 Europejskiej Federacji Agroleśnictwa EURAF (listopad 2016), ISSN 2445-2556.
Back To Top