skip to Main Content

Dr. Katarzyna Żyłowska

Email: kzylowska@iung.pulawy.pl

Phone: 00 48 81 4786 768

Interests

Adaptation of agriculture to climate change, modeling of plant growth and development, impact of weather on plants, drought monitoring, decision support systems in agriculture, bioeconomy

Education

2003 – M.Sc. in geography, Marii Curie Skłodowska University in Lublin

2009 – PhD in Environmental Management Institute of Soil Science and Plant Cultivation –State Research Institute

2010- UE Project Management, research and work development (postgraduate study for researchers), Higher School of Economics and Innovation in Lublin.

2012- Manager of science and business (postgraduate study for researchers), (postgraduate study for researchers), Higher School of Economics and Innovation in Lublin

Work experience

2003-2015 – senior researcher at Institute of Soil Science and Plant Cultivation –State Research Institute, Department of Agrometeorology and Applied Informatics

2009 – COST Training School within the COST scientific programme on Impacts of Climate Change and Variability on European Agriculture: CLIVAGRI – Action 734 at University of Thessaly

2011 – Visiting Fellow at Agricultural University of Athens, Department of Agricultural Economics,

2012 – Visiting Fellow at Technology Unit in the Mediterranean Agronomic Institute of Chania

2013 – Post-Graduate course The Art of Crop Modelling “Quantifying crop growth in face of global food security and climate effects through modelling tools”, University of Wageningen

2013 – Visiting Fellow at University of Wageningen, Plant Production System Group

2015 – senior researcher at Institute of Soil Science and Plant Cultivation –State Research Institute, Department of Bioeconomy and Systems Analysis

List of publications

Doroszewski A., Wróblewska E., Jóźwicki T., Żyłowska (Mizak) K. 2013. Ocena szkód w roślinach sadowniczych i ogrodniczych powodowanych przez przymrozki w maju 2011 roku. Acta Agrophysica, 20 (2), 269-281.

Nieróbca A., Kozyra J., Żyłowska (Mizak) K., Elżbieta Wróblewska. 2013. Zmiana długości okresu wegetacyjnego w Polsce. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. T. 13. Z. 2(42) s. 81-94

Kozyra J., Nieróbca A., Mizak K., Pudełko R. Świtaj Ł., Kozak M. 2012: Diagnoza i prognoza warunków produkcji rolniczej w Polsce w wyniku oddziaływania ekstremalnych zjawisk meteorologicznych i hydrologicznych [w:] Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo. Zmiany, skutki i sposoby ich ograniczenia, wnioski dla nauki, praktyki inżynierskiej i planowania gospodarczego, TOM 3, Klęski żywiołowe a bezpieczeństwo wewnętrzne kraju. 265-277. IMGW-PIB, Warszawa.

Magdalena Borzęcka-Walker, Antoni Faber, Alina Syp, Rafał Pudełko, Katarzyna Mizak, Simulation of greenhouse gases from miscanthus cultivation in Poland using the DNDC model, Journal of Food, Agriculture & Environment Vol.10 (2): 1187-1190, 2012

Magdalena Borzęcka-Walker, Antoni Faber, Jerzy Kozyra, Rafał Pudełko, Katarzyna Mizak, Alina Syp, Modelling the impact of climate change on miscanthus and willow for their potential productivity in Poland, Journal of Food, Agriculture & Environment Vol.10 (3&4): 1437 – 1440, 2012

Stelios Rozakis, Md. Imdadul Haque, Athanasios Natsis, Magdalena Borzęcka-Walker, Katarzyna Mizak, Cost-effectiveness of bioethanol policies to reduce carbon dioxide emissions in Greece. The International Journal of Life Cycle Assessment, ISSN 0948-3349, DOI 10.1007/s11367-012-0471-2, 2012

Doroszewski A., Jadczyszyn J., Kozyra J., Pudełko R., Stuczyński T., Mizak K., Łopatka A., Koza P., Górski T., Wróblewska E. 2012. Podstawy Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej. Woda Środ. Obsz. Wiej. (IV-VI), t. 12, z. 2(38), 77-91.

Magdalena Borzecka-Walker, Antoni Faber, Katarzyna Mizak, Rafał Pudełko, Alina Syp, 2011, Soil Carbon Sequestration Under Bioenergy Crops in Poland, Principles, Application and Assessment in Soil Science, E. Burcu Özkaraova Güngör (Ed.), ISBN: 978-953-307-740-6, InTech,  available from: http://www.intechopen.com/articles/show/title/soil-carbon-sequestration-under-bioenergy-crops-in-poland.

Pudełko R., Kozyra J., Mizak K., Nieróbca A., Doroszewski A., Świtaj Ł, T. Jóźwicki, T. 2010: Low altitude remote sensing of agricultural drought, Agrometeorology research, Rozprawy i monografie, Acta Agrophicica, 185, 2010 (6), s. 56-64

Mizak K., Pudełko R., Kozyra J., Nieróbca A., Doroszewski A., Świtaj Ł., Łopatka A., 2011: Wyniki monitoringu suszy rolniczej w uprawach pszenicy ozimej w Polsce w latach 2008-2010. Woda – Środowisko – Obszary Wiejskie, T.11, z. 2(34)

Faber A., Pudełko R., Filipiak K., Borzęcka Walker M., Borek R., Jadczyszyn J., Kozyra J., Mizak K., Świtaj Ł. 2010: Ocena stopnia zrównoważenia rolnictwa w Polsce w różnych skalach przestrzennych. Studia i Raporty IUNG-PIB,  20, 9-27.

Kozyra J., Nieróbca A., Mizak K., Pudełko R.,  Borzęcka-Walker M., Faber A., Doroszewski A. 2010: Zmiana klimatu – nowe wyzwanie dla rolnictwa, Studia i Raporty IUNG-PIB, 19, 133-144.

Kozyra J., Nieróbca A., Mizak K., Zmiany klimatyczne a rolnictwo w Polsce; ocena zagrożeń i sposoby adaptacji. Szkolenia dla przedstawicieli Izb Rolniczych, doradców środowiskowych, Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz edukatorów z zakresu zrównoważonego rozwoju. LINUST Grupa Medialna Izabela Kołodziejska, 116 ss. ISBN 88-921795

Kozyra J., Doroszewski A., Stuczyński T., Jadczyszyn J., Łopatka A., Pudełko R., Koza P., Nieróbca A., Mizak K., Borzęcka-Walker M., Agricultural Drought Monitoring Systems (ADMS); including crop specific requirements and soil map for the detection of areas affected by drought in Poland. [w:] Eitzinger, J., Kubu, G. (eds.), (2009): Impact of Climate Change and Adaptation in Agriculture. Extended Abstracts of the International Symosium, University of Natural Ressources and Ap-plied Life Sciences (BOKU),Vienna, June 22-23 2009. BOKU-Met Report 17, ISSN 1994-4179 (Print), ISSN 1994-4187 (Online) – http://www.boku.ac.at/met/report., 2009, 37-39.

Pudełko R., Kozyra J., Mizak K. 2008: Zastosowanie fotografii CIR w badaniach rolno – środowiskowych. Fragm. Agron., 2 (98): 119-127.T,279-327.

Back To Top