skip to Main Content

Prof. dr hab. Antoni Faber

Email: faber@iung.pulawy.pl

Interests

GHG emissions from agriculture, modelling of plant growth and development, environmental impacts of crop production, energy crop production with special attention to LCA analysis, simulation of plant productivity, carbon, nitrogen, water and GHG balance in production of biomass for energy purposes

Education

 • 1971 – MSc in Biology, specialisation: Botany, University of Maria Curie-Skłodowska in Lublin, Faculty of Biology and Earth Science
 • 1973 – Engineer in Agronomy, Higher School of Agriculture in Lublin, Faculty of Agriculture
 • 1979 – PhD in Agronomy, Institute of Soil Science and Plant Cultivation, Puławy
 • 1992 – Habilitation in Agronomy, Institute of Soil Science and Plant Cultivation, Puławy
 • 2000 – professor, Institute of Soil Science and Plant Cultivation, Puławy

Work experience

Since 1972 employed at the Institute of Soil Science and Plant Cultivation, Puławy

 • 1972-1975 – specialist at the Department of Reclamation and the Agricultural Land Protection
 • 1975-1977 – senior assistant at the Department of Soil Science and Land Conservation
 • 1977-1979 – senior assistant at the Department of Crop Fertilisation
 • 1979-1992 – assistant professor at the Department of Crop Fertilisation
 • 1988-1990 – postdoc., University of Florida, IFAS, Everglades Research and Education Center
 • 1992-2000 – associate professor at the Department of Applied Mathematics and Computer Science, Institute of Soil Science and Plant Cultivation, Puławy
 • 2000-2015 – professor at the Department of Agrometeorology and Applied Informatics (since 2014 as professor emeritus), Institute of Soil Science and Plant Cultivation, Puławy
 • Since 2016– professor emeritus at the Department of Bioeconomy and Systems Analysis, Institute of Soil Science and Plant Cultivation, Puławy

List of publications

 1. Faber A., Jarosz Z., Kopiński J., Matyka M. 2016. The relationships between nitrogen use efficiency and nitrogen input in crop production in Poland. Polish Journal of Agriculture, 26, 15-20.
 2. Faber A., Jarosz Z., Jadczyszyn T. 2016. Nitrogen use efficiency of winter wheat on farms in Poland. Polish Journal of Agriculture, 26, 21-25.
 3. Faber A., Jarosz Z., Rutkowska A. 2016. Analysis of water and nitrogen use efficiency in winter wheat grown under mildly dry conditions. Polish Journal of Agriculture, 26, 26-33.
 4. Syp A., Faber A., Kozak M. 2016. Assessment of N2O emissions from rapeseed cultivation in Poland by various approaches. International Agrophysics., 30, 501-507
 5. Syp A., Faber A., Borzęcka-Walker M., Osuch D. 2015. Assessment of greenhouse gas emissions in winter wheat farm using Data Envelopment Analysis Approach. J. Environ. Stud., V. 24 (5), 2197-2203.
 6. Faber A., Borzęcka-Walker M., Krasuska E., Jarosz Z., Pudełko R.,  Kozyra J., Syp A., Nieróbca A., Smagacz J. 2014. Indirect land-use change effects of biodiesel production: A case study for Poland.  Journal of Food, Agriculture and Environment, V. 12 (2 ), 1353-1355.
 7. Mathiou P., Rozakis S., Pudełko R., Faber A., Petsakos A., 2014. Utility maximizing supply response: the case of perennial biomass plantation in Poland. Agricultural University of Athens. Working Papers, 3.
 8. Syp A., Faber A. Porównanie emisji N2O z uprawy pszenicy ozimej w Polsce przy wykorzystaniu metodologii IPCC (Tier 1) i modelu DNDC. Roczniki Naukowe SERiA, 18(1): 254-259.
 9. Syp A., Faber A., Kozak M. 2016. Porównanie emisji N2O z uprawy pszenicy ozimej w Polsce przy wykorzystaniu metodologii IPCC poziom 1 i 2. Roczniki Naukowe SERiA, 18(2): 261-265.
 10. Jarosz Z., Faber A. Możliwości ograniczenia emisji rolniczych z uprawy kukurydzy przeznaczonej do produkcji bioetanolu”. Roczniki Naukowe SERiA, 2016, XVIII, z. 3: 120-126.
 11. Jarosz Z., Faber A., 2016. Zmiany w rozwoju sektora biopaliw płynnych. Roczniki Naukowe SERiA, 2016, XVIII, z. 4: 110-116.
 12. Jarosz Z., Faber A., 2015. Możliwości spełnienia wymogów Unii Europejskiej w zakresie zrównoważonej produkcji biopaliw. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 17, 1.
 13. Jarosz Z., Faber A., 2015. The possibilities of limiting agricultural emissions from wheat cultivation allocated for biofuels. Problems of Agricultural Engineering, 2(88), 75-83.
 14. Faber A., Jarosz Z., Łopatka A., Siebielec G. 2015. Ocena zmian zawartości węgla organicznego w glebach na podstawie danych monitoringu chemizmu gleb ornych w Polsce. Studia i Raporty IUNG-PIB, 46(20), 9-20.
 15. Jarosz Z., Faber A., Syp A., 2014. Ocena zmian wielkości emisji gazów cieplarnianych po zmianie profilu gospodarstwa z konwencjonalnego na ekologiczny. Woda-Środowisko-Obszary-Wiejskie. T. 13. Z. 4(44) s. 43–53.
 16. Jarosz Z., Faber A., Borzęcka-Walker M., Pudełko R., 2014. Szacowanie i regionalizacja potencjału biomasy ubocznej z produkcji zbóż. Roczniki Naukowe, SERiA XVI,  2, 98-102.                                                                     
 17. Jarosz Z., Pudełko R., Borzęcka-Walker M., Faber A., 2014. Regionalizacja potencjału biomasy ubocznej z produkcji roślin oleistych. Roczniki Naukowe SERiA XVI, z. 3, 99-103.
 18. Jarosz Z., Faber A., 2014. Możliwości ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia biopaliw. Studia i Raporty IUNG-PIB, 39(13), 9-27, ISBN 978-83-7562-170-9.
 19. Jarosz Z. Faber A., 2014. Ograniczenia emisji rolniczych poprzez stosowanie optymalnych dawek nawożenia azotem. Studia i Raporty IUNG-PIB, 39(13), 29-42.
 20. Jarosz Z. Faber A., 2014. Redukcje emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia bioetanolu i biodiesla wskutek obowiązku uwzględniania pośrednich zmian użytkowania gruntów. Studia i Raporty IUNG-PIB, 39(13), 43-54, ISBN 978-83-7562-170-9.
 21. Faber A., Bilanse emisji gazów cieplarnianych oraz ekonomia węgla w rolnictwie. Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (23), IERiGŻ, 100, 39-72, ISBN 978-83-7658-474-4.
Back To Top