skip to Main Content

Publikacja w czasopiśmie wyróżnionym w Journal Citation Reports (JCR)

 • Syp A., Faber A., Borzęcka-Walker M., Osuch D. 2015. Assessment of greenhouse emissions in winter wheat farms using Data Envelopment Analysis approach. Polish Journal of Environmental Studies Vol. 24 (5): 2197-2203.
 • Syp A., Faber A., Pikuła D. 2015. Assessing the impact of management practices on gas emissions and N losses calculated with denitrification-decomposition model. Plant Soil and Environment Vol. 61 (10): 433-437.
 • Mohammadi A., Rafiee S., Jafari A., Keyhani A., Dalgaard T., Knudsen M.T., Nguyen T.L.T., Borek R., Hermansen J.E., 2015. Joint Life Cycle Assessment and Data Envelopment Analysis for the benchmarking of environmental impacts in rice paddy production. Journal of Cleaner Production, 106:521-532.DOI: 10.1016/j.jclepro.2014.05.008.
 • Dataset: Mohammadi A., Rafiee S., Jafari A., Keyhani A., Dalgaard T., Knudsen M.T., Nguyen T.L.T., Borek R., Hermansen J.E., 2015. Joint Life Cycle Assessment and Data Envelopment Analysis for the benchmarking of environmental impacts in rice paddy production. Journal of Cleaner Production, 106.
 • Doroszewski A., Górski T., Kozyra J. 2015. Atmospheric moisture controls the far red irradiation: a probable impact on the phytochrome. Int. Agrophys. 29, 3, 283-289.
 • Giannakis E, Bruggeman A., Djuma H., Kozyra J., Hammer J. 2015. Water pricing and irrigation across Europe: opportunities and constraints for adopting irrigation scheduling decision support systems. Available Online: 2 September 2015, DOI: 10.2166/ws.2015.
 • Gerssen-Gondelach S.J., Wicke B., Borzęcka-Walker M., Pudełko R., Faaij A.P.C. 2015. Bioethanol potential from miscanthus with low ILUC risk in the province of Lublin, Poland. GCB Bioenergy doi: 10.1111/gcbb.12306.

Publikacja w czasopiśmie naukowym nieposiadającym współczynnika wpływu Impact Factor

 • Syp A. Prognozy wydajności mlecznej krów w Polsce i w Unii Europejskiej na lata 2030 i 2050. Roczniki Naukowe SERiA, 17(1): 229-233.
 • Syp A. 2015. Projekcja zmian wielkości plonów pszenicy w Polsce i w Unii Europejskiej w latach 2030 i 2050 na podstawie modelu CAPRI. Roczniki Naukowe SERiA, 17(2): 219-223.
 • Syp A. Projekcja zmian wielkości plonów kukurydzy w Polsce i w Unii Europejskiej w 2030. Roczniki Naukowe SERiA, 17(3): 373-378.
 • Syp A. 2015. Ocena efektywności ekonomicznej i środowiskowej uprawy pszenicy ozimej. Roczniki Naukowe SERiA, 17(4): 314-318.
 • Borek R. 2015. Agroforestry systems in Poland. A preliminary identification. Papers on Global Change, 22, 37-51.
 • Woch F., Borek R. 2015. The role of management of the field-forest boundary in Poland’s process of agricultural restructuring. Papers on Global Change, 22, 83-100.
 • Jarosz Z., Faber A. 2015. Możliwości spełnienia wymogów Unii Europejskiej w zakresie zrównoważonej produkcji biopaliw. Roczniki Naukowe SERiA, 2015, XVII, z. 1, 85-90.
 • Jarosz Z., Faber A. 2015. Wpływ wdrożenia pośredniej zmiany użytkowania gruntów na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia biopaliw. Roczniki Naukowe SERiA, 2015, XVII, z. 2, 87-93.
 • Jarosz Z., Faber A. 2015. Możliwość zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia biopaliw. Roczniki Naukowe SERiA, 2015, XVII, z. 3, 158-163.
 • Jarosz Z., Faber A. Możliwości ograniczenia emisji rolniczych z uprawy rzepaku do produkcji biodiesla. Roczniki Naukowe SERiA, 2015, XVII, z. 4, 104-109.
 • Jarosz Z., Faber A. Możliwości ograniczenia emisji rolniczych z uprawy pszenicy przeznaczonej na cele paliwowe. Problemy Inżynierii Rolniczej, 2015, 2(88), 75-83.

Inne publikacje recenzowane w czasopismach naukowych

 • Syp A., Borzęcka-Walker M., Osuch D. 2015. Efektywność produkcji pszenicy ozimej w wybranych gospodarstwach rolnych z Regionu Wielkopolska i Śląsk. VI Konferencja Polskiego Towarzystwa Agronomicznego, Kraków, 17-19.09.2015: s. 124.

Publikacje w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych uwzględnionych w uznanej bazie publikacji o zasięgu międzynarodowym

 • Syp A., Borzęcka-Walker M., Pudełko R. Assessment the technical potential of residuals of pruning of permanent crops. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ogrodnictwo w kształtowaniu jakości życia”. Lublin, 18-19.06.2015: s. 112.

Monografie i podręczniki akademickie

 • Faber A., Jarosz Z. Optymalizacja i analiza ryzyka emisji rolniczych gazów cieplarnianych w uprawie kukurydzy na cele paliwowe. Studia i Raporty IUNG-PIB, 2015, 48(18), 195-204. ISBN 978-83-7562-193-8.
 • Faber A., Jarosz Z. 2015. Perspektywy wykorzystania biomasy rolniczej na cele energetyczne w Unii Europejskiej i w Polsce. Studia i Raporty IUNG-PIB, 2015, 48(18), 205-217. ISBN 978-83-7562-193-8.
 • Faber A., Jarosz Z., Łopatka A., Siebielec G. 2015. Ocena zmian zawartości węgla organicznego w glebach na podstawie danych monitoringu chemizmu gleb ornych w Polsce. Studia i Raporty IUNG-PIB, 2015, 46(20), 9-20. ISBN 978-83-7562-198-3.
 • Pecio A., Jarosz Z. Wpływ zabiegów agrotechnicznych na wybrane wskaźniki jakości gleb. Studia i Raporty IUNG-PIB, 2015, 45(19), 69-84. ISBN 978-83-7562-199-0.

Publikacje nierecenzowane:

Publikacje w materiałach konferencyjnych i inne o zasięgu międzynarodowym

 • Pudełko R., Borzęcka-Walker M., Faber A. Assessment of biodegradable municipal waste potential as a feedstock for renew energy production. Case study for EU 27 + Switzerland (CH). European Biomass Conference and Exhibition Proceedings ISSN 2282-5819 (Projekt BioBoost).
 • Kozyra J., Borzecka-Walker M., Borek R., Pudełko R. Support for low carbon agriculture – able to adapt to observed climate change in the perspective of 2030 and 2050 (LCAgri). Congress Proceedings of Word Congress on Integrated Crop-Livestock Systems. Brasilia, Brazylia 13-17 July, 2015.

Publikacje w materiałach konferencyjnych i inne o zasięgu krajowym

 • Nieróbca A., Kozyra J., Żyłowska K., Zmiana warunków termicznych do uprawy roślin ciepłolubnych w Polsce. Materiały konferencyjne Ogólnopolska Konferencja Naukowa UP w Poznaniu „Produkcja roślinna -niestandardowe technologie i kierunki użytkowania oraz gatunki nowe i reintrodukowane” Poznań -Baranowo 13-15 maja 2015,s 74-79.
 • Jadczyszyn J., Pudełko R. Zintegrowany System Informacji o Rolniczej Przestrzeni Produkcyjnej – IUNG. Materiały w formie elektronicznej przekazane uczestnikom Konferencji Naukowej „GIS w rolnictwie, Starachowice 25-27 listopada 2015
 • Doroszewski A., Wróblewska E., Pudełko R. System Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce”. Ogólnopolska Konferencja Naukowa wykorzystanie metod ArcGIS w pracach naukowych”, 25-27 listopad 2015 r., Skarżysko Kamienna.
 • Jarosz Z., Faber , 2015. Możliwości ograniczenia emisji rolniczych z uprawy pszenicy przeznaczonej na cele paliwowe. Mat. XX Konferencja Naukowo-Techniczna „Rolnictwo w warunkach wyzwań klimatycznych i środowiskowych”. 23-24.
 • Jarosz Z. 2015. Możliwość redukcji emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia biopaliw z uwzględnieniem pośrednich zmian użytkowania gruntów. Mat. VI Konferencja Polskiego Towarzystwa Agronomicznego „Badania i innowacje w produkcji roślinnej”. Kraków, 163.

Publikacje popularnonaukowe i popularne

 • Mosquera Losada R., Lawson G., Watté J., Rosati A., Laborie-Roussel S., Amaral Paulo J., Reubens B., Lojka B., Canet A., Devaux X., Lamersdorf N., Spiecker H., Mantzanas K., Pantera A., Vityi A., Pisanelli A., Kryeziu S., Borek R., Palma J., Moreno G., Björklund J., Herzog F., Jäger M., Vonk M., Anssems E,, Smith J., Strachan M.. Newslettery Europejskiej Federacji Agroleśnictwa EURAF (dostępne w postaci plików PDF na stronie agroforestry.eu) EURAF Newsletter 1 (January 2015); EURAF Newsletter 2 (February 2015); EURAF Newsletter 3 (March 2015); EURAF Newsletter 4 (May 2015); EURAF Newsletter 5 (July 2015); EURAF Newsletter 6 (September 2015); EURAF Newsletter 7 (November 2015);
Back To Top