skip to Main Content
  • gromadzenie i przetwarzanie danych statystycznych i przestrzennych dotyczących rolnictwa, energetyki (w kontekście OZE) oraz ochrony przyrody,
  • budowa systemu informacji  geograficznej na potrzeby badań z zakresu biogospodarki,
  • tworzenie interaktywnych aplikacji internetowych do pozyskiwania, modelowania i upowszechniania wiedzy z zakresu biogospodarki,
  • prace badawczo-rozwojowe w zakresie  informatycznych systemów wspomagania  decyzji dla wdrażania modelu prosumenckiego w produkcji rolniczej,
  • prowadzenie interdyscyplinarnych badań i analiz systemowych,
  • opracowywanie deterministycznych i stochastycznych modeli procesów i zjawisk.
Back To Top