skip to Main Content

dr Katarzyna Żyłowska

Email: kzylowska@iung.pulawy.pl

Tel.: 00 48 81 4786768

Zainteresowania 

Adaptacja rolnictwa wobec zmiany klimatu, modelowanie wzrostu i rozwoju roślin, wpływ pogody na rośliny, monitoring suszy, systemy wspomagania decyzji w rolnictwie, biogospodarka

Wykształcenie

2003 – magister geografii, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

2009 – doktor nauk rolniczych, kształtowanie środowiska, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa
w Puławach

2010- Zarządzania projektami badawczymi i pracami rozwojowymi. Studia podyplomowe. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

2012- Menedżer badań naukowych i prac rozwojowych. Studia podyplomowe. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Doświadczenie zawodowe

2003 – 2015 – pracownik naukowy w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa , Zakład Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki

2009 – Szkoła letnia w ramach programu naukowego COST: Wpływ Zmian i Zmienności Klimatu na Rolnictwo w Europie: CLIVAGRI – Działanie 734, Uniwersytet w Tesalii

2011 – Grecja Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Uniwersytet Rolniczy w Atenach

2012 – Grecja, Kreta, Śródziemnomorski Instytut Agronomiczny w Chanii

2013 – Szkolenie Sztuka modelownia wzrostu I rozwoju roślin “Określanie wzrostu I rozwoju roślin uprawnych w kontekście globalnego bezpieczeństwa żywnościowego i zmian klimatycznych przy użyciu narzędzi modelowania” Uniwersytet w Wageningen

2013 – Holandia, Uniwersytet w Wageningen, Grupa Systemów Produkcji Roślinnej

2015 – samodzielny specjalista w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Zakład Biogospodarki i Analiz Systemowych

Lista publikacji

Doroszewski A., Wróblewska E., Jóźwicki T., Żyłowska (Mizak) K. 2013. Ocena szkód w roślinach sadowniczych i ogrodniczych powodowanych przez przymrozki w maju 2011 roku. Acta Agrophysica, 20 (2), 269-281.

Nieróbca A., Kozyra J., Żyłowska (Mizak) K., Elżbieta Wróblewska. 2013. Zmiana długości okresu wegetacyjnego w Polsce. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. T. 13. Z. 2(42) s. 81-94

Kozyra J., Nieróbca A., Mizak K., Pudełko R. Świtaj Ł., Kozak M. 2012: Diagnoza i prognoza warunków produkcji rolniczej w Polsce w wyniku oddziaływania ekstremalnych zjawisk meteorologicznych i hydrologicznych [w:] Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo. Zmiany, skutki i sposoby ich ograniczenia, wnioski dla nauki, praktyki inżynierskiej i planowania gospodarczego, TOM 3, Klęski żywiołowe a bezpieczeństwo wewnętrzne kraju. 265-277. IMGW-PIB, Warszawa.

Magdalena Borzęcka-Walker, Antoni Faber, Alina Syp, Rafał Pudełko, Katarzyna Mizak, Simulation of greenhouse gases from miscanthus cultivation in Poland using the DNDC model, Journal of Food, Agriculture & Environment Vol.10 (2): 1187-1190, 2012

Magdalena Borzęcka-Walker, Antoni Faber, Jerzy Kozyra, Rafał Pudełko, Katarzyna Mizak, Alina Syp, Modelling the impact of climate change on miscanthus and willow for their potential productivity in Poland, Journal of Food, Agriculture & Environment Vol.10 (3&4): 1437 – 1440, 2012

Stelios Rozakis, Md. Imdadul Haque, Athanasios Natsis, Magdalena Borzęcka-Walker, Katarzyna Mizak, Cost-effectiveness of bioethanol policies to reduce carbon dioxide emissions in Greece. The International Journal of Life Cycle Assessment, ISSN 0948-3349, DOI 10.1007/s11367-012-0471-2, 2012

Doroszewski A., Jadczyszyn J., Kozyra J., Pudełko R., Stuczyński T., Mizak K., Łopatka A., Koza P., Górski T., Wróblewska E. 2012. Podstawy Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej. Woda Środ. Obsz. Wiej. (IV-VI), t. 12, z. 2(38), 77-91.

Magdalena Borzecka-Walker, Antoni Faber, Katarzyna Mizak, Rafał Pudełko, Alina Syp, 2011, Soil Carbon Sequestration Under Bioenergy Crops in Poland, Principles, Application and Assessment in Soil Science, E. Burcu Özkaraova Güngör (Ed.), ISBN: 978-953-307-740-6, InTech,  available from: http://www.intechopen.com/articles/show/title/soil-carbon-sequestration-under-bioenergy-crops-in-poland.

Pudełko R., Kozyra J., Mizak K., Nieróbca A., Doroszewski A., Świtaj Ł, T. Jóźwicki, T. 2010: Low altitude remote sensing of agricultural drought, Agrometeorology research, Rozprawy i monografie, Acta Agrophicica, 185, 2010 (6), s. 56-64

Mizak K., Pudełko R., Kozyra J., Nieróbca A., Doroszewski A., Świtaj Ł., Łopatka A., 2011: Wyniki monitoringu suszy rolniczej w uprawach pszenicy ozimej w Polsce w latach 2008-2010. Woda – Środowisko – Obszary Wiejskie, T.11, z. 2(34)

Faber A., Pudełko R., Filipiak K., Borzęcka Walker M., Borek R., Jadczyszyn J., Kozyra J., Mizak K., Świtaj Ł. 2010: Ocena stopnia zrównoważenia rolnictwa w Polsce w różnych skalach przestrzennych. Studia i Raporty IUNG-PIB,  20, 9-27.

Kozyra J., Nieróbca A., Mizak K., Pudełko R.,  Borzęcka-Walker M., Faber A., Doroszewski A. 2010: Zmiana klimatu – nowe wyzwanie dla rolnictwa, Studia i Raporty IUNG-PIB, 19, 133-144.

Kozyra J., Nieróbca A., Mizak K., Zmiany klimatyczne a rolnictwo w Polsce; ocena zagrożeń i sposoby adaptacji. Szkolenia dla przedstawicieli Izb Rolniczych, doradców środowiskowych, Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz edukatorów z zakresu zrównoważonego rozwoju. LINUST Grupa Medialna Izabela Kołodziejska, 116 ss. ISBN 88-921795

Kozyra J., Doroszewski A., Stuczyński T., Jadczyszyn J., Łopatka A., Pudełko R., Koza P., Nieróbca A., Mizak K., Borzęcka-Walker M., Agricultural Drought Monitoring Systems (ADMS); including crop specific requirements and soil map for the detection of areas affected by drought in Poland. [w:] Eitzinger, J., Kubu, G. (eds.), (2009): Impact of Climate Change and Adaptation in Agriculture. Extended Abstracts of the International Symosium, University of Natural Ressources and Ap-plied Life Sciences (BOKU),Vienna, June 22-23 2009. BOKU-Met Report 17, ISSN 1994-4179 (Print), ISSN 1994-4187 (Online) – http://www.boku.ac.at/met/report., 2009, 37-39.

Pudełko R., Kozyra J., Mizak K. 2008: Zastosowanie fotografii CIR w badaniach rolno – środowiskowych. Fragm. Agron., 2 (98): 119-127.T,279-327.

Back To Top