skip to Main Content

prof. dr hab. Antoni Faber

Email: faber@iung.pulawy.pl

Zainteresowania 

emisja gazów cieplarnianych z rolnictwa, modelowanie wzrostu i rozwoju roślin, skutki środowiskowe produkcji roślinnej, produkcja roślin na cele energetyczne ze szczególnym uwzględnieniem analiz LCA, symulacji produkcyjności roślin, bilansów węgla, azot, wody i GHG w  produkcji biomasy na cele energetyczne

Wykształcenie

 • 1971 – magister biologii, specjalizacja: botanika, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
 • 1973 – inżynier rolnictwa, Wyższa Szkoła Rolnicza w Lublinie, Wydział Rolniczy
 • 1979 – doktor nauk rolniczych, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
 • 1992 – doktor habilitowany nauk rolniczych, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
 • 2000 – profesor nauk rolniczych, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
 • 2016 – profesor w Zakładzie Biogospodarki i Analiz Systemowych

Doświadczenie zawodowe

Od 1972 pracownik Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach:

 • 1972-1975 – specjalista, Zakład Melioracji i Ochrony Gruntów Rolnych
 • 1975-1977 – starszy asystent, Zakład Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów
 • 1977-1979 – starszy asystent, Zakład Nawożenia
 • 1979-1992 – adiunkt, Zakład Nawożenia
 • 1988-1990 – staż podoktorski, Uniwersytet Floryda, IFAS, Everglades Research and Education Center
 • 1992-2000 – docent, Zakład Zastosowań Matematyki i Informatyki
 • 2000-2015 – profesor zwyczajny, Zakład Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki (od 2014 profesor emerytowany)
 • 2016-obecnie – profesor emerytowany w Zakładzie Biogospodarki i Analiz Systemowych

Lista publikacji

 1. Faber A., Jarosz Z., Kopiński J., Matyka M. 2016. The relationships between nitrogen use efficiency and nitrogen input in crop production in Poland. Polish Journal of Agriculture, 26, 15-20.
 2. Faber A., Jarosz Z., Jadczyszyn T. 2016. Nitrogen use efficiency of winter wheat on farms in Poland. Polish Journal of Agriculture, 26, 21-25.
 3. Faber A., Jarosz Z., Rutkowska A. 2016. Analysis of water and nitrogen use efficiency in winter wheat grown under mildly dry conditions. Polish Journal of Agriculture, 26, 26-33.
 4. Syp A., Faber A., Kozak M. 2016. Assessment of N2O emissions from rapeseed cultivation in Poland by various approaches. International Agrophysics., 30, 501-507
 5. Syp A., Faber A., Borzęcka-Walker M., Osuch D. 2015. Assessment of greenhouse gas emissions in winter wheat farm using Data Envelopment Analysis Approach. J. Environ. Stud., V. 24 (5), 2197-2203.
 6. Faber A., Borzęcka-Walker M., Krasuska E., Jarosz Z., Pudełko R.,  Kozyra J., Syp A., Nieróbca A., Smagacz J. 2014. Indirect land-use change effects of biodiesel production: A case study for Poland.  Journal of Food, Agriculture and Environment, V. 12 (2 ), 1353-1355.
 7. Mathiou P., Rozakis S., Pudełko R., Faber A., Petsakos A., 2014. Utility maximizing supply response: the case of perennial biomass plantation in Poland. Agricultural University of Athens. Working Papers, 3.
 8. Syp A., Faber A. Porównanie emisji N2O z uprawy pszenicy ozimej w Polsce przy wykorzystaniu metodologii IPCC (Tier 1) i modelu DNDC. Roczniki Naukowe SERiA, 18(1): 254-259.
 9. Syp A., Faber A., Kozak M. 2016. Porównanie emisji N2O z uprawy pszenicy ozimej w Polsce przy wykorzystaniu metodologii IPCC poziom 1 i 2. Roczniki Naukowe SERiA, 18(2): 261-265.
 10. Jarosz Z., Faber A. Możliwości ograniczenia emisji rolniczych z uprawy kukurydzy przeznaczonej do produkcji bioetanolu”. Roczniki Naukowe SERiA, 2016, XVIII, z. 3: 120-126.
 11. Jarosz Z., Faber A., 2016. Zmiany w rozwoju sektora biopaliw płynnych. Roczniki Naukowe SERiA, 2016, XVIII, z. 4: 110-116.
 12. Jarosz Z., Faber A., 2015. Możliwości spełnienia wymogów Unii Europejskiej w zakresie zrównoważonej produkcji biopaliw. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 17, 1.
 13. Jarosz Z., Faber A., 2015. The possibilities of limiting agricultural emissions from wheat cultivation allocated for biofuels. Problems of Agricultural Engineering, 2(88), 75-83.
 14. Faber A., Jarosz Z., Łopatka A., Siebielec G. 2015. Ocena zmian zawartości węgla organicznego w glebach na podstawie danych monitoringu chemizmu gleb ornych w Polsce. Studia i Raporty IUNG-PIB, 46(20), 9-20.
 15. Jarosz Z., Faber A., Syp A., 2014. Ocena zmian wielkości emisji gazów cieplarnianych po zmianie profilu gospodarstwa z konwencjonalnego na ekologiczny. Woda-Środowisko-Obszary-Wiejskie. T. 13. Z. 4(44) s. 43–53.
 16. Jarosz Z., Faber A., Borzęcka-Walker M., Pudełko R., 2014. Szacowanie i regionalizacja potencjału biomasy ubocznej z produkcji zbóż. Roczniki Naukowe, SERiA XVI,  2, 98-102.                                                                      
 17. Jarosz Z., Pudełko R., Borzęcka-Walker M., Faber A., 2014. Regionalizacja potencjału biomasy ubocznej z produkcji roślin oleistych. Roczniki Naukowe SERiA XVI, z. 3, 99-103.
 18. Jarosz Z., Faber A., 2014. Możliwości ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia biopaliw. Studia i Raporty IUNG-PIB, 39(13), 9-27, ISBN 978-83-7562-170-9.
 19. Jarosz Z. Faber A., 2014. Ograniczenia emisji rolniczych poprzez stosowanie optymalnych dawek nawożenia azotem. Studia i Raporty IUNG-PIB, 39(13), 29-42.
 20. Jarosz Z. Faber A., 2014. Redukcje emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia bioetanolu i biodiesla wskutek obowiązku uwzględniania pośrednich zmian użytkowania gruntów. Studia i Raporty IUNG-PIB, 39(13), 43-54, ISBN 978-83-7562-170-9.
 21. Faber A., Bilanse emisji gazów cieplarnianych oraz ekonomia węgla w rolnictwie. Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (23), IERiGŻ, 100, 39-72, ISBN 978-83-7658-474-4.
Back To Top