skip to Main Content

Publikacja w czasopiśmie wyróżnionym w Journal Citation Reports (JCR)

 • Cowie, A., Ximenes, F., Berndes, G., Brandão, M., Lamers, P. and Marland, G., 2016. Policy institutions and forest carbon. Nature Climate Change, 6(9), pp.805-805.
 • Syp A., Faber A., Kozak M. Assessment of N2O emissions from rapeseed cultivation in Poland by various approaches. International Agrophysics., 30, 501-507.
 • Syp A., Faber A., Borzęcka-Walker M., Osuch D. 2015. Assessment of greenhouse emissions in winter wheat farms using Data Envelopment Analysis approach. Polish Journal of Environmental Studies Vol. 24 (5): 2197-2203.
 • Syp A., Faber A., Pikuła D. 2015. Assessing the impact of management practices on gas emissions and N losses calculated with denitrification-decomposition model. Plant Soil and Environment Vol. 61 (10): 433-437.
 • Mohammadi A., Rafiee S., Jafari A., Keyhani A., Dalgaard T., Knudsen M.T., Nguyen T.L.T., Borek R., Hermansen J.E., 2015. Joint Life Cycle Assessment and Data Envelopment Analysis for the benchmarking of environmental impacts in rice paddy production. Journal of Cleaner Production, 106:521-532.DOI: 10.1016/j.jclepro.2014.05.008.
 • Dataset: Mohammadi A., Rafiee S., Jafari A., Keyhani A., Dalgaard T., Knudsen M.T., Nguyen T.L.T., Borek R., Hermansen J.E., 2015. Joint Life Cycle Assessment and Data Envelopment Analysis for the benchmarking of environmental impacts in rice paddy production. Journal of Cleaner Production, 106.
 • Doroszewski A., Górski T., Kozyra J. 2015. Atmospheric moisture controls the far red irradiation: a probable impact on the phytochrome. Int. Agrophys. 29, 3, 283-289.
 • Giannakis E, Bruggeman A., Djuma H., Kozyra J., Hammer J. 2015. Water pricing and irrigation across Europe: opportunities and constraints for adopting irrigation scheduling decision support systems. Available Online: 2 September 2015, DOI: 10.2166/ws.2015.
 • Gerssen-Gondelach S.J., Wicke B., Borzęcka-Walker M., Pudełko R., Faaij A.P.C. 2015. Bioethanol potential from miscanthus with low ILUC risk in the province of Lublin, Poland. GCB Bioenergy doi: 10.1111/gcbb.12306.

Publikacja w czasopiśmie naukowym nieposiadającym współczynnika wpływu Impact Factor

 • Borek R. Znaczenie systemów rolno-leśnych i możliwości wsparcia ich rozwoju w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 1/2016, p.: 22-38.
 • Faber A., Jarosz Z., Kopiński J., Matyka M. 2016. The relationships between nitrogen use efficiency and nitrogen input in crop production in Poland. Polish Journal of Agronomy, 26 (w druku).
 • Faber A., Jarosz Z., Jadczyszyn T. 2016. Nitrogen use efficiency of winter wheat on farms in Poland. Polish Journal of Agronomy, 26 (w druku).
 • Faber A., Jarosz Z., Rutkowska A. 2016. Analysis of water and nitrogen use efficiency in winter wheat grown under mildly dry conditions. Polish Journal of Agronomy, 26 (w druku).
 • Jarosz Z. Potencjał techniczny słomy w Polsce i efekty środowiskowe jej alternatywnego wykorzystania. Roczniki Naukowe SERiA, 2016, XVIII, z. 1: 84-89.
 • Jarosz Z. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia biopaliw z uwzględnieniem pośrednich zmian użytkowania gruntów. Roczniki Naukowe SERiA, 2016, XVIII, z. 2: 123-129.
 • Jarosz Z., Faber A. Możliwości ograniczenia emisji rolniczych z uprawy kukurydzy przeznaczonej do produkcji bioetanolu”. Roczniki Naukowe SERiA, 2016, XVIII, z. 3: 120-126.
 • Jarosz Z., Faber A. Zmiany w rozwoju sektora biopaliw płynnych. Roczniki Naukowe SERiA, 2016, XVIII, z. 4: 110-116.
 • Jędrejek A., Jarosz Z. Regionalne możliwości produkcji biogazu rolniczego. Roczniki Naukowe SERiA, 2016, XVIII, z. 6, w druku.
 • Łopatka A., Miturski T., Pudełko R., Kozyra J., Koza P., Review of soil moisture and plant water stress models based on satellite thermal imagery, Polish Journal of Soil Science, Vol 49, No 1 (2016); w druku.
 • Pecio A., Jarosz Z. Long-term effects of soil management practices on selected indicators of chemical soil quality.. Acta Agrobotanica, 2016, 69(2): 1662 (18 stron).
 • Syp A., Faber A. 2016. Porównanie emisji N2O z uprawy pszenicy ozimej w Polsce przy wykorzystaniu metodologii IPCC (Tier 1) i modelu DNDC. Roczniki Naukowe SERiA, 18(1): 254-259.
 • Syp A., Faber A. Kozak M. 2016. Porównanie emisji N2O z uprawy pszenicy ozimej w Polsce przy wykorzystaniu metodologii IPCC poziom 1 i 2. Roczniki Naukowe SERiA, 18(2): 261-265.
 • Syp A., Gębka A. Żukiewicz A. 2016. Emisje N2O w gospodarstwie specjalizującym się w produkcji roślinnej. Roczniki Naukowe SERiA, 18(3): 328-332.
 • Syp A., Gębka A. 2016. Wpływ programu rolnośrodowiskowego na zadowolenie rolników z wykonywanej pracy. Roczniki Naukowe SERiA, 18(4)
 • Woch F., Jędrejek A. Evaluation of changes in rural areas under the selected measures of the European Union’s Common Agricultural Policy. Infrastructure and ecology of rural areas, w druku.
 • Syp A. Prognozy wydajności mlecznej krów w Polsce i w Unii Europejskiej na lata 2030 i 2050. Roczniki Naukowe SERiA, 17(1): 229-233.
 • Syp A. 2015. Projekcja zmian wielkości plonów pszenicy w Polsce i w Unii Europejskiej w latach 2030 i 2050 na podstawie modelu CAPRI. Roczniki Naukowe SERiA, 17(2): 219-223.
 • Syp A. Projekcja zmian wielkości plonów kukurydzy w Polsce i w Unii Europejskiej w 2030. Roczniki Naukowe SERiA, 17(3): 373-378.
 • Syp A. 2015. Ocena efektywności ekonomicznej i środowiskowej uprawy pszenicy ozimej. Roczniki Naukowe SERiA, 17(4): 314-318.
 • Borek R. 2015. Agroforestry systems in Poland. A preliminary identification. Papers on Global Change, 22, 37-51.
 • Woch F., Borek R. 2015. The role of management of the field-forest boundary in Poland’s process of agricultural restructuring. Papers on Global Change, 22, 83-100.
 • Jarosz Z., Faber A. 2015. Możliwości spełnienia wymogów Unii Europejskiej w zakresie zrównoważonej produkcji biopaliw. Roczniki Naukowe SERiA, 2015, XVII, z. 1, 85-90.
 • Jarosz Z., Faber A. 2015. Wpływ wdrożenia pośredniej zmiany użytkowania gruntów na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia biopaliw. Roczniki Naukowe SERiA, 2015, XVII, z. 2, 87-93.
 • Jarosz Z., Faber A. 2015. Możliwość zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia biopaliw. Roczniki Naukowe SERiA, 2015, XVII, z. 3, 158-163.
 • Jarosz Z., Faber A. Możliwości ograniczenia emisji rolniczych z uprawy rzepaku do produkcji biodiesla. Roczniki Naukowe SERiA, 2015, XVII, z. 4, 104-109.
 • Jarosz Z., Faber A. Możliwości ograniczenia emisji rolniczych z uprawy pszenicy przeznaczonej na cele paliwowe. Problemy Inżynierii Rolniczej, 2015, 2(88), 75-83.

Inne publikacje recenzowane w czasopismach naukowych

 • Finnveden, G., Arushanyan, Y. and Brandão, M., 2016. Exergy as a Measure of Resource Use in Life Cycle Assessment and Other Sustainability Assessment Tools. Resources 2016, 5(3), 23; doi:10.3390/resources5030023
 • Syp A., Borzęcka-Walker M., Osuch D. 2015. Efektywność produkcji pszenicy ozimej w wybranych gospodarstwach rolnych z Regionu Wielkopolska i Śląsk. VI Konferencja Polskiego Towarzystwa Agronomicznego, Kraków, 17-19.09.2015: s. 124.

Publikacje w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych uwzględnionych w uznanej bazie publikacji o zasięgu międzynarodowym

 • Borek R. Agroforestry in Poland – the current state and policy perspectives. W: Gosme M. et al. (edit): 3rd European Agroforestry Conference. Montpellier, 23-25 May 2016. ISBN: 978-2-87614-717-1, p.: 440-442. Praca uwzględniona w bazie Web of Science.
 • Syp A., Borzęcka-Walker M., Pudełko R. Assessment the technical potential of residuals of pruning of permanent crops. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ogrodnictwo w kształtowaniu jakości życia”. Lublin, 18-19.06.2015: s. 112.

Monografie i podręczniki akademickie

 • Gosme M., Amaral P., Borek R., Burgess P., Dupraz C., Dominguez N.F., Freese D., Gonzalez-Fernandez P., Gosme M., Hartel T., Lamersdorf N., Lawson G., Lojka B., Meziere D., Moreno G., Mosquera-Losada R., Palma J., Pantera A., Paris P., Pisanelli A., Plieninger T., Reubens B., Rois M., Rosati A., Smith J., Vityi A. 2016. 3rd European Agroforestry Conference. Celebrating 20 years of Agroforestry Research in Europe. Montpellier, 23-25 May 2016. ISBN: 978-2-87614-717-1, pp: 468.
 • Król A., 2016: Modelowanie wpływu wybranych praktyk rolniczych na stosunki wodne gleb. Studia i Raporty IUNG-PIB, nr 50(4), pt.”TECHNOLOGIE PRODUKCJI ROŚLINNEJ W WARUNKACH ZMIENIAJĄCEGO SIĘ KLIMATU”, ISBN 978-83-7562-237-9, p. 79-95.
 • Wawer R., Matyka M., Łopatka A., Kozyra J.: Systemy wspomagania decyzji w nawodnieniach upraw rolniczych. Monografia CDR Brwinów.
 • Żyłowski T., 2016: Czynniki wpływające na emisję podtlenku azotu z rolnictwa. Studia i Raporty IUNG-PIB, nr 50(4), pt. „TECHNOLOGIE PRODUKCJI ROŚLINNEJ W WARUNKACH ZMIENIAJĄCEGO SIĘ KLIMATU”, ISBN 978-83-7562-237-9, p. 97-119.
 • Faber A., Jarosz Z. Optymalizacja i analiza ryzyka emisji rolniczych gazów cieplarnianych w uprawie kukurydzy na cele paliwowe. Studia i Raporty IUNG-PIB, 2015, 48(18), 195-204. ISBN 978-83-7562-193-8.
 • Faber A., Jarosz Z. 2015. Perspektywy wykorzystania biomasy rolniczej na cele energetyczne w Unii Europejskiej i w Polsce. Studia i Raporty IUNG-PIB, 2015, 48(18), 205-217. ISBN 978-83-7562-193-8.
 • Faber A., Jarosz Z., Łopatka A., Siebielec G. 2015. Ocena zmian zawartości węgla organicznego w glebach na podstawie danych monitoringu chemizmu gleb ornych w Polsce. Studia i Raporty IUNG-PIB, 2015, 46(20), 9-20. ISBN 978-83-7562-198-3.
 • Pecio A., Jarosz Z. Wpływ zabiegów agrotechnicznych na wybrane wskaźniki jakości gleb. Studia i Raporty IUNG-PIB, 2015, 45(19), 69-84. ISBN 978-83-7562-199-0.

Publikacje nierecenzowane o zasięgu międzynarodowym

 • Borek R., Yukhnovskiy V., Kędziora A., Zajączkowski J., Kozyra J. Wpływ zadrzewień pasowych na mikroklimat pola: przegląd wieloletnich badań w Polsce i na Ukrainie. W: IX Sympozjum międzynarodowe nt. Klimat pola uprawnego. Meteorologia i klimatologia stosowana – teoria, praktyka, innowacyjność. 21-24 września 2016 r. Strony 21-24.
 • Borzęcka- Walker M., Pudełko R., Kozyra J., Żyłowska K., Oleszek W., Brandao M., 2016: New Strategies on BioEconomy in Poland. ORBIT 2016 Organic Resources and Biological Treatment. ISSN 978-960-93-8149-9, p. 139
 • Borzęcka-Walker M., Pudełko R., Lenz K., Kühner S., Ludewig K. Assessment of agricultural biomass potential as a feedstock for renew energy production. Organic Resources and Biological Treatment (ORBIT 2016)
 • Klaus L., Borzęcka-Walker M., Pudelko R., Kronberger G., Pitzer E., Kühner S., Ludewig K. Feasibility of biofuel production chains in Northern Germany and Eastern Poland. Materiały Konferencyjne. 06-European Biomass Conference and Exhibition (EUBCE 2016)
 • Król A., Kozyra J., Jóźwicki T., Borek R., Żyłowski T., Księżak J. Porównanie przebiegu wilgotności względnej gleby w uprawie orkowej i bezorkowej. IX . Sympozjum międzynarodowe nt. Klimat pola uprawnego. Meteorologia i klimatologia stosowana – teoria, praktyka, innowacyjność. 21-24 września 2016 r. Strona 47.
 • Pudełko R., Jędrejek A., Kozak M. Rating landscape values based on angular orientation of the aerial photography. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Biodiversity conservation on farmlands at crossroads”. 27-28.09.2016, Puławy, Poster and abstract in Book of Abstracts, 78.
 • Syp A. Economic efficiency of winter wheat farm cultivation in Poland, 3-4.10.2016, Ganja, Azerbaijan, Book of Abstract, 235-238.
 • Syp A., Gębka A., Żukiewicz A. Impact of the protein crops cultivation on landscape diversity. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Biodiversity conservation on farmlands at crossroads”. 27-28.09.2016, Puławy, Book of Abstracts, 78.
 • Syp A., Faber A., Kozak M. Assessment of N2O emissions from rapeseed cultivation in Poland by various approaches. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „11th International Conference on Agrophysics Soil, Plant & Climate” , 25-28.09.2016, Lublin, Book of Abstracts, 190.
 • Syp A., Jędrejek A. N2O emissions from arable farm in Poland. Międzynarodowa Konferencja Naukowa. 11th International Conference on Agrophysics Soil, Plant & Climate” , 25-28.09.2016, Lublin, Poster and abstract in Book of Abstracts, 191.
 • Pudełko R., Borzęcka-Walker M., Faber A. Assessment of biodegradable municipal waste potential as a feedstock for renew energy production. Case study for EU 27 + Switzerland (CH). European Biomass Conference and Exhibition Proceedings ISSN 2282-5819 (Projekt BioBoost).
 • Kozyra J., Borzecka-Walker M., Borek R., Pudełko R. Support for low carbon agriculture – able to adapt to observed climate change in the perspective of 2030 and 2050 (LCAgri). Congress Proceedings of Word Congress on Integrated Crop-Livestock Systems. Brasilia, Brazylia 13-17 July, 2015.

Publikacje w materiałach konferencyjnych i inne o zasięgu krajowym

 • Nieróbca A., Kozyra J., Wróblewska E: Rejonizacja uprawy kukurydzy na kiszonkę w Polsce. Materiały konferencyjne XLVI Seminarium Zastosowań Matematyki Kobyla Góra 11-14 września 2016. ISBN 978-83-935067-4-3, s 45-50.
 • Nieróbca A., Kozyra J., Żyłowska K., Zmiana warunków termicznych do uprawy roślin ciepłolubnych w Polsce. Materiały konferencyjne Ogólnopolska Konferencja Naukowa UP w Poznaniu „Produkcja roślinna -niestandardowe technologie i kierunki użytkowania oraz gatunki nowe i reintrodukowane” Poznań -Baranowo 13-15 maja 2015,s 74-79.
 • Jadczyszyn J., Pudełko R. Zintegrowany System Informacji o Rolniczej Przestrzeni Produkcyjnej – IUNG. Materiały w formie elektronicznej przekazane uczestnikom Konferencji Naukowej „GIS w rolnictwie, Starachowice 25-27 listopada 2015
 • Doroszewski A., Wróblewska E., Pudełko R. System Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce”. Ogólnopolska Konferencja Naukowa wykorzystanie metod ArcGIS w pracach naukowych”, 25-27 listopad 2015 r., Skarżysko Kamienna.
 • Jarosz Z., Faber , 2015. Możliwości ograniczenia emisji rolniczych z uprawy pszenicy przeznaczonej na cele paliwowe. Mat. XX Konferencja Naukowo-Techniczna „Rolnictwo w warunkach wyzwań klimatycznych i środowiskowych”. 23-24.
 • Jarosz Z. 2015. Możliwość redukcji emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia biopaliw z uwzględnieniem pośrednich zmian użytkowania gruntów. Mat. VI Konferencja Polskiego Towarzystwa Agronomicznego „Badania i innowacje w produkcji roślinnej”. Kraków, 163.

Publikacje popularnonaukowe i popularne

 • Borek R. “Featured farm: „Juchowo farm”, North-Western Poland” Publikacja popularnonaukowa. Newsletter No. 20 Europejskiej Federacji Agroleśnictwa EURAF (listopad 2016), ISSN 2445-2556.
 • Kozyra J.: Warunki hydro-klimatyczne w Polsce oraz zasady prawne korzystania z wód rolnictwie. . Informator. Biuletyn Związku Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej. Wydanie specjalne, 2016.
 • Kozyra J., Borek R., Matyka M., Wawer R., Pudełko R., Kozak M., Oleszek W.: Praktyki rolnicze dla rolnictwa niskoemisyjnego. Agrolider, 2016, 3 (31) : 42-47
 • Wawer R., Kozyra J., Łopatka A., Marszał M., Araminowicz W.: Zarządzanie nawadnianiem w uprawach jagodowych z wykorzystaniem najnowszych technologii informatycznych. Informator. Biuletyn Związku Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej. Wydanie specjalne, 2016: 81-85.
 • Yukhnovskyi V.Y., Borek R. „Agroforestry News of Ukraine”. Publikacja popularnonaukowa. Newsletter No. 20 Europejskiej Federacji Agroleśnictwa EURAF (listopad 2016), ISSN 2445-2556.
 • Mosquera Losada R., Lawson G., Watté J., Rosati A., Laborie-Roussel S., Amaral Paulo J., Reubens B., Lojka B., Canet A., Devaux X., Lamersdorf N., Spiecker H., Mantzanas K., Pantera A., Vityi A., Pisanelli A., Kryeziu S., Borek R., Palma J., Moreno G., Björklund J., Herzog F., Jäger M., Vonk M., Anssems E,, Smith J., Strachan M.. Newslettery Europejskiej Federacji Agroleśnictwa EURAF (dostępne w postaci plików PDF na stronie agroforestry.eu) EURAF Newsletter 1 (January 2015); EURAF Newsletter 2 (February 2015); EURAF Newsletter 3 (March 2015); EURAF Newsletter 4 (May 2015); EURAF Newsletter 5 (July 2015); EURAF Newsletter 6 (September 2015); EURAF Newsletter 7 (November 2015);
Back To Top